A lélek halhatatlansága 3.

A Biblia lélekről szóló kijelentései nagyon sokrétűek. Ebben a részben az Ószövetség idevágó tanítását vizsgáljuk meg.

Térbeli háromszög

Az előző részben tisztáztuk, hogy a Biblia tud az ember lényének kettős – testi és lelki – természetéről, ám e kettősséget az emberben szétválaszthatatlan egységként írja le. Ezt azért nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy így minden kijelentést, amelyet a Szentírásban az emberről olvasunk, valamiféleképpen annak egészére, testére-lelkére vonatkoztassunk. A téma vizsgálata során ezt sokan figyelmen kívül hagyják, pedig lényeges.

A kutatást tovább nehezíti, hogy az Ószövetségben a lélek megjelölésére használt fogalmak és azok jelentései nem egységesek. A magyarban egyszerűen lélekként fordított kifejezésre a héber nyelv három különböző szót használ: ruah, nesamah, nefes. Ha ezek jelentéseit kezdjük el vizsgálni, azt tapasztaljuk, hogy a teljes Ószövetséget áttekintve nem beszélhetünk egyértelműen kiforrott és egységes értelmezésről. Ennek egyik valószínűsíthető oka, hogy az Ószövetség könyvei, a legkésőbbiek kivételével, még nem tudnak a feltámadásról, márpedig az emberi lélek természetének kérdései valójában ennek a reménységnek a fényében érthetők meg. Az ószövetségi lélek-fogalmak vizsgálatakor tehát az egységes, ellentmondásoktól mentes jelentések helyett a leggyakoribb értelmezéseket kell keresnünk. Nézzük most ezeket:

 • ruah: kollektív éltető lélek – Isten lelke, amely embert, állatot, egyént és társadalmat egyaránt éltet (Pl. 1Móz 1,2c: Isten lelke lebegett a vizek fölött.)
 • nesamah: megelevenítő, teremtő lélek, lehelet – Isten életet adó, megelevenítő lelke (Pl. 1Móz 2,7b: Élet leheletét lehelte az ember orrába.)
 • nefes: teremtett egyéni lélek – az élőlények lelke (Pl. 1Móz 2,7c: Így lett az ember élő lélekké.)

Az Ószövetség szerint az ember élete e három lélek elválaszthatatlan együttműködésének az eredménye. Az ember teremtésekor Isten a nesamah lehelésével az embert élő nefessé teszi, akit aztán a ruah éltet. Mivel a különböző fordításokban ezek mindegyike a „lélek” szóval van jelölve, talán nem meglepő, hogy miért juthatnak különböző következtetésekre azok, akik a héber fogalmak egyeztetése nélkül próbálják kutatni az emberi lélekről szóló kijelentéseket.

Az ember lelki oldala az Ószövetség szerint a fenti hármas szimbiózisban létezik. Bár tökéletes analógia nem lehetséges, mégis érezhető az ember lelki oldalának “három, mégis egy” természetén, hogy a Szentháromság Egy Isten miként teremtette azt a saját képére és hasonlatosságára.

Ebből az összetettségből további érdekes következtetéseket is levonhatunk:

 • Nem biblikus az a nézet, miszerint Isten a saját lelkéből “szakított” volna az embernek. Nincs isteni lelkünk.
 • Isten az egyes emberek lelkét teremti, és nem valamiféle öröktől fogva létező “készletből” választja ki.

Összefoglalva, az Ószövetség szerint az ember lelkének olyan módon nem alaptulajdonsága a halhatatlanság, ahogyan azt a dualista szemlélet hirdeti, hiszen egyrészt az emberek lelkét Isten teremti és kelti életre, másrészt Ő az, aki mindezek után, saját lelke által tovább élteti azokat. (Folyt. köv.)

A sorozat további részei

A szöveg forrása:
Copyright © 2012 - 2018 - www.teologiablog.hu

11 hozzászólás

 • Gravatar for egyszerű lélek egyszerű lélek szerint:

  Bizony, a fordítás mindig ferdítés. De gondoljunk bele, még egy Ady-vers értelmezésén is mennyi vita van, pedig azok magyarul íródtak, és nem is olyan régen. Azért a Biblia hatása fordításban is érvényesül.

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Érvényesül, természetesen. Isten minden olyat, ami az ember üdvösségéhez szükséges, bárkivel, bármilyen fordításon keresztül közölni tud. Az eredeti nyelvek ismerete akkor válik fontossá, amikor valami olyan témában szeretnénk mélyebbre hatolni, mint pl. a fenti. Ekkor sok félreértést lehet elkerülni az eredeti szövegek vizsgálatával.

 • Gravatar for cseko cseko szerint:

  Én nem osztom ezt az áláspontot.
  Azért nem mert az első ember tökéletes hasonlóságára .teremtetet az Atyának.

  Ám a a teremtmény lázadó tevékenysége elszakitja teremtőjétől.
  Aki nem válalhat közöséget vele azok gyümölcsében.
  “A bün zsoldja a halál”
  Vagyok anyira bátor hogy a fenti elgondolással ne értsek egyet.Az általam közöltekre álva.Mint az irot igazságra a témát illetően.

 • Gravatar for egyszerű lélek egyszerű lélek szerint:

  Kedves Attila!

  Igen, természetesen az eredeti nyelvek (és a velük kapcsolatos kultúra szokásrendszer, kifejezési módok) ismerete elengedhetetlen. Ez nem vitás és én sem akarok vitázni vele.
  Csak néha az jut az eszembe, hogy Isten nyilván nem állított elénk megoldhatatlan feladatot, amikor az Ige megírását inspirálta, nem az volt a célja, hogy az emberek mind teológusok legyenek, hanem az, hogy a szívük megnyíljon az igazság felé.

  A reformáció alaptétele is az volt, hogy a Biblia magyarázásához nincs szükség külön klérusra és latin nyelvű szövegre, hanem a szöveget le kell fordítani kinek-kinek a saját nyelvére, és hagyni kell, hadd olvassa, mert azáltal közvetlenül feltárul számára az igazság.

  Mindez persze nem jelenti azt, hogy a teológiának, az exegézisnek ne lenne létjogosultsága. Nagyon is van, de a lényeg nem ott van, hanem a János 3:16-ban, amire Luther “kis Bibliaként” hivatkozott. Mivel személy szerint ágostai evangélikus hitű vagyok, így is köszönnék el: Erős várunk az Isten!

 • Gravatar for István István szerint:

  Üdvözletem!

  Csak Bibliaversekkel válaszolok egykét felvetést tévén:

  „Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta: Ó, jaj! Igen nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból csinált istent magának. Mégis, bocsásd meg vétküket! Mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál! Az ÚR így felelt Mózesnek: Csak azt törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellenem.” (2Mózes 32:32-33 – Magyar Biblia Tanács)

  „Egy Istene és Atyja mindeneknek, s aki mindeneken [uralkodik], mindeneket [áthat], és mindenekben bent [lakik].„ (Efézus 4:5 – Csia)

  „Meg aztán, amikor hús szerint való atyáink fenyítettek bennünket, magunkba szálltunk, nem sokkal inkább kell-e magunkat a szellemek Atyja alá rendelnünk? Akkor élni fogunk!” (Zsidók 12:9 – Csia)
  „Erre arcra borultak és így szóltak: “Ó Isten, minden testnek éltető szelleme!”(4Mózes 16:22 – Katolikus)

  „Az Úr Igéjének terhe Izrael ellen. Így szól az Úr, aki az egeket kiterjesztette, a földet fundálta, és az ember kebelébe szellemet alkotott” (Zakariás 12:1 – Károli KSZE)

  A legrégebbi időkben is tudatában voltak:

  „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár veséim is megemésztetnek. Ha ezt mondjátok: Mivel kényszerítsük őt, hogy megtaláljuk bajának a gyökerét, akkor rettegjetek a fegyvertől, mert a harag fegyveres büntetést szül, és megtudjátok, hogy van ítélőbíró.”
  (Jób 19:25-29 – Revidiált)

  Isten áldásával – István

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Kedves István!

   A jóbi igén kívül nem igazán értem, hogy mik azok a bizonyos felvetések. Kérlek írj az igékhez némi magyarázatot, hogy én is megértsem.

   A jóbi igékhez néhány gondolatot azért írnék:

   Mi igazolja, hogy Jób a feltámadásról beszél? Nem csak a mai olvasó vetíti vissza az újszövetségi ismereteit Jób szavaira?

   Ezeket a mondatokat a kortársak nem a feltámadásra értelmezték, hanem egyszerűen arra, hogy Jób borzalmas kínjai közepette is hisz Isten irgalmában és abban, hogy Ő meg fogja váltani ebből a szörnyű helyzetből és nem engedi meghalni. Saját szemei látják meg, tehát bízik abban, hogy nem hal meg, még akkor sem, ha bőre végül teljesen lefoszlik (az előzőekből kiderül, hogy súlyos bőrbetegsége is volt). A “por” kifejezést pedig több helyen is megtaláljuk, amikor Istennel szemben az ember érzékeltetni akarja kicsinységét és jelentéktelenségét – pl. 1Móz 18-ban Ábrahám is ezt mondja magáról, és ő sem a haláláról beszél, hanem egyszerűen önmagára utal.

   Jób vitatkozik barátaival, akik szerint őt Isten valami bűn miatt elhagyta, ő ezt tagadja és a végsőkig hisz Istenben. Érdekes kontraszt, hogy Jób felesége Isten gyalázására szólítja fel Jóbot, hogy végre meghaljon, ezzel szemben Jób a végsőkig hisz és ezért Isten “megváltja” őt, és nem hal meg.

  • Gravatar for tomtom tomtom szerint:

   Attila, miből gondolod, hogy itt a megváltás csak azt jelenti, hogy Jób ne haljon meg?

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Jób könyvének 33. fejezetben van erről szó. Többször is szerepel ott a sírtól való megváltás, megőrzés gondolata. Például: “Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködjék.” (28. vers)

  • Gravatar for tomtom tomtom szerint:

   Érdekes ez a 33. fejezet. Ezek szerint az Ószövetségben nem is érdemes keresni a feltámadásra utaló igéket?

  • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

   Dehogynem. Jézus is utalt a feltámadásra Ószövetségi példa alapján:

   “A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek: Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene? Az Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké.” (Mt 22,31-32)

   Viszont a feltámadásról szóló konkrét isteni kijelentések csak az Ószövetség újabb részeiben jelentek meg (Dániel könyve), Mózes könyveiben még nem. Példának okáért, a szadduceusok azért nem hittek a feltámadásban, mert ők csak a mózesi könyveket fogadták el. Mindemellett volt egyfajta túlvilághit, hittek a holtak hazájában (seolban), de a feltámadás Jézus által hirdetett formáját sokáig nem ismerték.

   Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy az Ószövetségben nincsenek feltámadásról szóló igék, hanem azt, hogy a kortársak nem voltak tisztában ezeknek az igéknek a valódi jelentésével. Mi már látjuk ezeknek a valódi értelmét, de – István hozzászólására reagálva – a kortársak nem voltak ezzel tisztában, mert még nem kaptak világos kijelentéseket a feltámadásról.Hozzászólások követése (RSS)

Archivált tartalom. A blog jelenleg nem aktív.