Az egyetemes hitvallások tartalmát az egész kereszténység elismeri és magáénak vallja. Ezekben a hitvallásokban foglalták össze elődeink – a Szentírás alapján – a kereszténység alaptanításait. Három egyetemes hitvallásunk van: Nícea-Konstantinápolyi hitvallás, Apostoli hitvallás, Athanasiusi hitvallás.

Nícea-Konstantinápolyi hitvallás

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idő előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől; született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett minden.

Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett.

Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségében ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által.

Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat.

Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.

Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.

Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.

Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Athanasiusi hitvallás

Aki üdvözülni akar, annak mindenekelőtt az egyetemes-keresztény hitet kell megtartania, mert aki ezt nem őrzi meg teljesen és sértetlenül, az kétségtelenül örökre elkárhozik.

Az egyetemes-keresztény hit pedig ez: az egy Istent a háromságban, a háromságot pedig az egységben tiszteljük; s ne keverjük össze a személyeket, se a lényeget szét ne válasszuk.

Más személy ugyanis az Atya, más a Fiú, más a Szentlélek: de egy az Atya, a Fiú és a Szentlélek istensége, egy a dicsőségük, egyformán örök a fenségük.

Amilyen az Atya, olyan a Fiú, olyan a Szentlélek is: nemteremtetett az Atya, nemteremtetett a Fiú, nemteremtetett a Szentlélek.

Végtelen az Atya, végtelen a Fiú, végtelen a Szentlélek.

Örökkévaló az Atya, örökkévaló a Fiú, örökkévaló a Szentlélek, – de mégsem három az örökkévaló, hanem egy az örökkévaló.

Ugyanígy nem három a nemteremtetett, s nem három a végtelen, hanem egy a nemteremtetett és egy a végtelen.

Hasonlóképpen: mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek; de mégsem három a mindenható, hanem egy a mindenható.

Ugyancsak: Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, de mégsem három az Isten, hanem egy az Isten.

Ugyanígy: Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek, de mégsem három az Úr, hanem egy az Úr.

Mert amiképpen a keresztény igazság arra késztet, hogy mindegyik személyt külön-külön Istennek s Úrnak is valljuk, – ugyanúgy az egyetemes keresztény hit nem engedi, hogy három Istenről vagy Úrról beszéljünk.

Az Atyát senki sem alkotta, se nem teremtette, se nem szülte.

A Fiú egyedül az Atyától van, – nem alkottatott, nem teremtetett, hanem született.

A Szentlélek az Atyától és a Fiútól – nem alkottatott, nem teremtetett, hanem jön.

Egy tehát az Atya, nem három Atya, egy a Fiú, nem három Fiú, egy a Szentlélek, nem három Szentlélek.

Ebben a háromságban pedig nincs elsőbb és későbbi, nincs nagyobb és kisebb, hanem mind a három személy egyformán örökkévaló és egymással egyenlő, s ezért – ahogy előbb már mondtuk – a háromságot minden esetben az egységben, az egységet pedig a háromságban kell tisztelnünk.

Aki tehát üdvözülni akar, az így vélekedjék a Szentháromságról.

Az örök üdvösséghez azonban szükséges, hogy bizodalmas hittel higgye Jézus Krisztus Urunk emberrélételét is.

Az tehát az igaz hit, hogy higgyük és valljuk: a mi Urunk Jézus Krisztus Istennek Fia – Isten is és ember is: az Atya lényegéből az idő előtt született Isten, – s az anya lényegéből az időben született ember.

Egészen Isten, egészen ember, – értelmes lélekkel és emberi testtel.

Egyenlő az Atyával istensége szerint, kisebb az Atyánál embersége szerint.

S jóllehet Isten és ember, mégsem két, hanem egy Krisztus.

Egy pedig nem úgy, hogy az istenség testté változott, hanem úgy, hogy Isten magára öltötte az emberséget.

Teljesen egy, nem a lényeg egybeolvadása, hanem a személy egysége miatt.

Mert amint az értelmes lélek és a test egy ember, úgy az Isten és ember is egy Krisztus; aki üdvösségünkért szenvedett, leszállt a pokolba, feltámadt a halálból, fölment a mennybe, az Atya jobbjára ült, onnan jön el megítélni élőket és holtakat, eljövetelekor minden embernek saját testében fel kell támadnia és cselekedeteiről számot kell adnia; és akik jót cselekedtek, az örök életre jutnak, akik rosszat, az örök tűzre.

Ez az egyetemes-keresztény hit; aki ezt nem hiszi bizodalmas és tántoríthatatlan hittel, az nem üdvözülhet.