Ember, ki vagy? 4.

Hogyan segít a Biblia megismerni és megérteni önmagunkat és kapcsolatainkat? Negyedik rész.

“Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté. Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték magukat.” (1Móz 2,24-25)

Az ember viszonylény mivoltát három területen éli meg:

 • Szakrális terület: Istennel való kapcsolatában
 • Társadalmi terület: Embertársaival, akik hozzá hasonlók, de mégis mások
 • Személyes (intim) terület: A házastársával, akivel titokzatos módon egy testté válik.

Ezek azok a kapcsolatok, amelyekre az ember teremtetett. Mindezek közül a házasság talán a legnagyobb misztérium. Az ember vágyik valakire, akivel (ismét) egy testté lehet. A házasságkötés három területen történik meg, amelyek nem mások, mint a már felsorolt társadalmi, személyes és szakrális területek. Fontos, hogy mindegyik területen visszavonhatatlan változás következik be:

Ezért a férfi elhagyja apját és anyját…
Társadalmi oldalról nézve új család jön létre. A házastársak elsősorban már nem valakiknek a gyermekei, hanem egymás házastársai. Elsősorban egymásért felelősek és ez a felelősségvállalás nem visszavonható: ragaszkodik feleségéhez…

Lesznek egy testté…
A személyes, intim terület. Az egy test a szexuális kapcsolattal valósul meg, ami visszavonhatatlanul összekapcsolja a férfit és a nőt. Nemcsak spirituálisan lesz a kettőből egy, hanem a gyermeknemzés által is új test jön létre.

A szakrális területen Isten szemében is visszavonhatatlan a változás, ezt láthatjuk abból is, ahogyan Jézus értelmezi a fenti idézetet:

“…elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” (Mk 10,6-9)

A teremtéstörténet zárómondatában még egy fontos jellemzőjét olvashatjuk az ember eredeti állapotának:

“Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték magukat.” (2Móz 2,25)

A meztelenség itt nem csak testi állapotot jelöl. Lelki, szellemi transzparencia jellemezte őket, nem volt mit szégyellniük sem egymás, sem Isten előtt.
Tudjuk azonban, hogy a teremtéstörténet lezárása után a bűnbeesés története következik a Biblia lapjain. Vége szakad az eredeti tökéletes harmóniának, mert a bűn kihat az ember testére, lelkére, kapcsolataira és az egész teremtésre. Mindennek következménye az elkerülhetetlen pusztulás lenne, ha Jézus mint második Ádám (1Kor 15. fej.) el nem jön, és a legbensőségesebb kapcsolatra nem lép övéivel:
Ezért a férfi: Jézus Krisztus
elhagyja apját és anyját: Mennyei Atyját
ragaszkodik feleségéhez: az Egyházhoz
és lesznek egy testté: az Úrvacsora és az Egyház Krisztus teste.
Ezért írja Pál erről az igéről:

“A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.” (Ef 5,31-32)

A sorozat további részei

A szöveg forrása:
Copyright © 2012 - 2018 - www.teologiablog.hu

6 hozzászólás

 • Gravatar for Kormos Erika Kormos Erika szerint:

  Kedves Attila!

  Örülök, hogy Téged is foglalkoztat a Biblia első lapjainak igazsága.
  Döbbenetes igazságokat tár fel. Úgy látom “ösztönösen” is ráéreztél a “szétválasztások” fontosságára.

  1:2 A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.

  Mélység: A kietlen puszta föld
  Setétség: A gonoszság, (amire még nincs törvény)
  Vizek: Isten teremtményei

  Isten Lelke “lebegett” a vizek felett: Isten megfigyelte a kietlen puszta földre leérkező teremtményeit. Cselekedeteiket “sötétnek” látta.

  (Ha megfigyeled, Isten a sötétséget NEM TEREMTETTE – csak a világosságot. Viszont azt szét választotta a sötétségtől.
  1:5 És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezé éjszakának:
  és lőn este és lőn reggel, első nap.
  Pedig itt még nincs megteremtve a Nap és a Hold, ami a nappalok és éjszakák váltakozását okozzák.)
  – Ez a „világosság” test nélküli FÉNY – az Isten SZAVÁT jelenti, amit ELMOND a teremtményeinek.
  Ezzel a teremtményei cselekedeteit HATÁROZZA MEG.
  A “szétválasztás” az “törvénybe iktatást” jelent!!!
  (“Test nélküli” fény, “test nélküli lényeknek”, hiszen itt még az ember nincs megteremtve!!!)

  Az első embert Isten a 3. napon teremti, és Ádámnak már van “teste”.
  A 4.!!! napon teremti meg Isten a Napot, Holdat, Csillagokat. Éppen ezért az ember számára teremtett FÉNYFORRÁSOKNAK is van “teste”.

  1:14 És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy ELVÁLASSZÁK a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.

  Az EMBERI létformára vonatkozó szétválasztása történik meg a „nappalnak” és az „éjszakának”

  – Ez az ember teremtmény – „TESTI ember” – számára készült.
  SZENTSÉG vagy BŰNNEK a TÖRVÉNYE.
  Ádám számára is ekkor hangzik el a parancs!!!
  “De a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél…” Mer Ádám számára akkor ez volt a törvény.

  (Ha nem látjuk, hogy a sötétség és világosság szétválasztása TÖRVÉNYBE IKTATÁST jelent,/először a szellemi teremtményeknek, másodjára az embernek/ akkor értelmetlenné válik az egész teremtés történet. A növényeknek az éltető eleme a Nap fénye, ami csak a 4. napon lett megteremtve, míg a “növényvilág” már a 3. napon létezett.)

  Éva, mint feleség – “nemek szétválasztása” szintén “ebbe a kategóriába” tartozik, de ez már “szilárdabb táplálék” annak aki valóban megérti a “szétválasztások” jelentőségét.

  Az email címem megjelenik Nálad. Ha úgy gondolod, hogy szívesen folytatnád ezt az eszmecserét, vagy kérdésed van, írj az emailomra.

  Szeretettel: Erika

 • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

  Kedves Erika!
  A leírt gondolatmenetnek több pontja nem igazolható a Biblia alapján. Az ilyen behelyettesítés veszélyes dolog, könnyen félreviszi az embert. Sajnos nem tudok egyetérteni.

 • Gravatar for Kormos Erika Kormos Erika szerint:

  Kedves Attila!

  Köszönöm a válaszodat. El is fogadom. Viszont szeretném megkérdezni, hogy mire gondolsz, ami a Biblia alapján nem igazolható? Én ezt nem látom, ezért a helyreigazítást jó szívvel fogadom.

  Köszönettel és szeretettel: Erika

 • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

  Például a mélység, sötétség, vizek behelyettesítései utáni értelmezés, miszerint:

  “Isten Lelke “lebegett” a vizek felett: Isten megfigyelte a kietlen puszta földre leérkező teremtményeit. Cselekedeteiket “sötétnek” látta.”

  Ez azt feltételezné, hogy már a teremtés elején jelen volt a bűn a teremtettségben. Ez ütközik Isten “minden igen jó” szavaival.
  Igaz, hogy a teremtéstörténetben sok a szimbólum, de az egész történetet határozott időrendiségben olvashatjuk és nem véletlenül. Ha ebből az időrendiségből kilépve szimbolikusan értelmezzük a szavait, akkor szétesik az egész történet. Ekkor már bármi kimagyarázható belőle és az veszélyes dolog.

 • Gravatar for Kormos Erika Kormos Erika szerint:

  Kedves Attila!

  Nagyon szépen köszönöm a válaszodat. Azt hiszem értem, hogy mire gondolsz …
  1,31 És látá Isten, hogy minden amit TEREMTETT vala, ímé igen JÓ.
  Valóban a teremtéstörténetnek ez az Ige a „LÁMPÁSA”, IRÁNYVONALA, TARTÓOSZLOPA!!!
  (Igazad van! – és elnézést kérek érte, hogy ezt nem írtam le, mert ennek nagyon fontos szerepe van itt.
  13,24 Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe JÓ MAGOT VETETT;
  13,25 De mikor az emberek ALUSZNAK vala, eljöve az ő ELLENSÉGE és KONKOLYT vete a búza közé, és ELMÉNE.
  13,27 A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? HONNAN VAN AZÉRT BENNE A KONKOLY?
  Máté 13:24,25,27.

  – Amit Isten teremtett /búza/ az tökéletes és jó.
  – Amit Isten ellensége /konkoly/ az egyrészt nem „termény” vagy teremtés, hanem csak „gaz”, ezért nem is tökéletes. Istenünk mégis engedi „felnőni”a búzával együtt, mert célja van vele. Cél: a tökéletes szétválasztás.
  A termény „betakarítása”, a „gaznak” pedig az elpusztítása, megégetése. Ezért lesz ez az utolsó szétválasztás.
  – A teremtéstörténetben a szétválasztások időrendben vannak, sőt ok-okozati összefüggésben.
  – Szimbólumok is tökéletesek. Ugyan azokat használja máshol is:
  „világ világossága” Ján.8:12, Péld.4:18, Jel.21:11.
  „sötétség” Ésai.5:20, Ésai.9:2, Ésai.45:19, Ámos 5:20, Máté 6:23, Lukács 22:53)
  „És négy nagy állat jöve fel a TENGERBŐL, egyik különböző a másiktól” Dán.7:3
  „És láték egy fenevadat feljőni a TENGERBŐL, amelynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.” Jel.13:1
  „És a kezében egy nyitott könyvecske vala; és tevé a jobb lábát a TENGERRE, a bal lábát pedig a FÖLDRE;” Jel. 10:2.

  „Nem tudjátok-é, hogy ANGYALOKAT fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?”
  1. Kor. 6:3
  „Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a VILÁG FEJEDELME: és én bennem nincsen semmije;”
  Ján. 14:3
  „Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
  Melyekben jártatok egykor E VILÁG folyása szerint, a LEVEGŐBELI HATALMASSÁG FEJEDELME szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;”
  Efézus 2:1-2
  „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a FEJEDELEMSÉGEK ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a MAGASSÁGBAN vannak.”
  Efézus 6:12
  „És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem ELHAGYTÁK AZ Ő LAKÓHELYÖKET, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.”
  Júdás 1:6

  – Sátán miért és hogyan lehetett a mi világunknak, – a Földnek – FEJEDELME?
  Ezt osztja meg velünk az Örökkévaló Istenünk a teremtéstörténetben.

  Szeretettel: Erika

 • Gravatar for Jorsits Attila Jorsits Attila szerint:

  Kedves Erika!
  Értem a gondolatmeneted, de a Bibliában az egyes szimbólumoknak nincs mindig egységes, az egész Szentírásra egyaránt érvényes jelentésük. Például a tenger a teremtéstörténetben csak tenger, a Jelenések könyvében már a népek összességét jelképezi; az oroszlán egyszer Krisztus szimbólum, máshol a Sátán jelképe stb. Nem egységesek és nem egységesíthetők. A teremtéstörténet végső tanítása, hogy Isten teremtette a világot és benne mindent. A bűneset történetében pedig leírja, hogy ez az idili világ miképp változott olyanná, mint amiben az olvasó él. A szimbólumok jelentésének egységesítése csak bonyodalmakat okoz.Hozzászólások követése (RSS)

Archivált tartalom. A blog jelenleg nem aktív.